Klubbhåndboken

100 Klubbens formål, målsetning og lov

110 Formål

Se lovnorm

Lov for Gardermoen Seilflyklubb

120 Målsetninger

1. Sikkerhetsmål

Klubben følger NLF sine sikkerhetsmål gjennom deltagelse i interne og eksterne aktiviteter samt rapporterer alle hendelser og følger opp disse i klubben.


2. Handlingsplan
3. Langtidsplan
130 Klubbens vedtatte og godkjente lov
200 Lokal organisasjon
210 Oversikt klubbens administrative styre.
211 Beskrivelse av de enkelte styremedlemmers ansvar, oppgaver og
instruks.
220 Fagpersonell og ansvarsfunksjoner
221 Oversikt over klubbens fag- og ansvarsfunksjoner
a) Operativ leder
b) Skolesjef
c) Teknisk leder Seilfly / Slepefly
d) Instruktører
e) Slepeflygere / vinsjførere /
f) Bakkesjefer
g) Klubbarkivaren
h) Flyfaddere
i) Materialforvalter

j) Slepesjef
k) Utvalg og grupper (PR og rekruttering, strekk, aktiviteter og
arrangementer)
230 Lokale instrukser og tillegg til sentrale instrukser
300 Lokale fasiliteter og flymateriell
310 Beskrivelse av anlegg og fasiliteter
311 Klubbhus (drift, ansvarlig, vedlikehold, renhold etc.)
312 Hangar / byggelokale / verksted (drift, ansvarlig, vedlikehold etc.)
313 Flyplass (omtale av driftsforhold, flyplassjef, ansvarlig etc. og med
henvisning til eventuell driftshåndbok/instrukser)
314 Klubbes flymateriell (kort beskrivelse)
1. Flyene
2. Krav til antall starter og timer for å få utsjekk på de
forskjellige flyene
3. Klubbutsjekk / plassutsjekk
a) Krav for å bruke klubbens fly til strekk, strekkleir,
konkurranse
b) Krav til montering og demontering
c) Kunne kjøre med henger
d) Håndtering på bakken, inn og ut av hangar, vask og
polering, støvsuging
e) Regler for booking av fly til arrangementer
(konkurranser/kurs)
f) Regler for utlån og leie til ikke medlemmer
g) Leiekontrakt
400 Planlegging og evaluering av virksomheten.
410 Rutiner for planlegging av aktivitet/drift, budsjettering og terminliste.
420 Skolevirksomheten
– Ansvar og plikter for instruktører og elever
– Vaktlister
– Utdanningstilbud
1. Rutiner for evaluering av klubbens drift.
2. Rutiner for flytryggingsarbeidet
430 Informasjon til medlemmene
– Hvilke medier skal benyttes (brev, mail, web, sms, m.m)
– Innhold
– Oppdateringer / revisjoner
500 Lokale prosedyrer og rutiner
510 Instruks for flyging
520 Instruks for slepeflyging / vinsjing
530 Handlingsplan ved ulykker
540 Påmelding til flyging / booking av fly
550 Vedlikeholdsrutiner
560 Daglig vedlikehold, periodisk, årlig ettersyn, hovedettersyn, spesielle ettersyn.
570 Håndtering og oppbevaring av ustyr
– Fallskjerm, liner, batterier, logger, bøker, oksygenutstyr, GPSer,
hengere
600 Lokale kontakter.

a) Idrettsrådet i kommunen
b) Støttespillere og sponsorer
c) Grunneiere
d) Andre kontakter
700 Miljøarbeide
710 Beskrivelse av klubbens miljøprogram.
720 Prosedyre for behandling av miljøklager.
800 PR og rekruttering
810 Beskrivelse av PR og informasjonsarbeidet.
– Hvordan rekruttere nye medlemmer/utøvere.
900 Sosialt program – aktiviteter for medlemmene.
910 Klubbens program for aktiviteter for medlemmene ut over utøvelse av
luftsport.
a) Medlemsmøter
b) Temakvelder (faglige eller av underholdene karakter)
c) Konkurranser
d) Utflukter og leire