Klubbhåndboken

Klubbhåndboken er basert på mal fra seilflyhåndboken

Klubbens formål, målsetning og lov

Formål

Se: Lov for Gardermoen Seilflyklubb

Målsetninger

1. Sikkerhetsmål

Klubben følger NLF sine sikkerhetsmål gjennom deltagelse i interne og eksterne aktiviteter samt rapporterer alle hendelser og følger opp disse i klubben.

Observasjoner skal føres i OBSREG

2. Handlingsplan

Aktivitetsplan planlegges av styret fortløpende og kan leses under Klubbaktiviteter på nettsidene.


3. Langtidsplan

Det er laget en investerings og driftskalkyle på fellesområde for aministrasjonen:

“Google Disk\GSFKstyreDelteFoldere\Økonomi


Klubbens vedtatte og godkjente lov

Se: Lov for Gardermoen Seilflyklubb som er obligatorisk for NIF klubber

Lokal organisasjon

Organisasjonsplan

Oversikt klubbens administrative styre

Styret i GSFK


Beskrivelse av de enkelte styremedlemmers ansvar, oppgaver og
instruks.

 


Fagpersonell og ansvarsfunksjoner

Oversikt over klubbens fag- og ansvarsfunksjoner

Verv i klubben


Lokale instrukser og tillegg til sentrale instrukser

Organisasjonsplan

 

Lokale fasiliteter og flymateriell


Beskrivelse av anlegg og fasiliteter

 

Klubbhus (drift, ansvarlig, vedlikehold, renhold etc.)


312 Hangar / byggelokale / verksted (drift, ansvarlig, vedlikehold etc.)


313 Flyplass (omtale av driftsforhold, flyplassjef, ansvarlig etc. og medhenvisning til eventuell driftshåndbok/instrukser)


314 Klubbes flymateriell (kort beskrivelse)


1. Flyene
2. Krav til antall starter og timer for å få utsjekk på de
forskjellige flyene


3. Klubbutsjekk / plassutsjekk

a) Krav for å bruke klubbens fly til strekk, strekkleir,
konkurranse

b) Krav til montering og demontering

c) Kunne kjøre med henger

d) Håndtering på bakken, inn og ut av hangar, vask og polering, støvsuging

e) Regler for booking av fly til arrangementer
(konkurranser/kurs)

f) Regler for utlån og leie til ikke medlemmer

g) Leiekontrakt

Planlegging og evaluering av virksomheten.

Rutiner for planlegging av aktivitet/drift, budsjettering og terminliste.

Skolevirksomheten
– Ansvar og plikter for instruktører og elever
– Vaktlister
– Utdanningstilbud


1. Rutiner for evaluering av klubbens drift.
2. Rutiner for flytryggingsarbeidet


Informasjon til medlemmene


– Hvilke medier skal benyttes (brev, mail, web, sms, m.m)
– Innhold
– Oppdateringer / revisjoner
500 Lokale prosedyrer og rutiner
510 Instruks for flyging
520 Instruks for slepeflyging / vinsjing
530 Handlingsplan ved ulykker
540 Påmelding til flyging / booking av fly
550 Vedlikeholdsrutiner
560 Daglig vedlikehold, periodisk, årlig ettersyn, hovedettersyn, spesielle ettersyn.
570 Håndtering og oppbevaring av ustyr
– Fallskjerm, liner, batterier, logger, bøker, oksygenutstyr, GPSer,
hengere
600 Lokale kontakter.

a) Idrettsrådet i kommunen
b) Støttespillere og sponsorer
c) Grunneiere
d) Andre kontakter
700 Miljøarbeide
710 Beskrivelse av klubbens miljøprogram.
720 Prosedyre for behandling av miljøklager.
800 PR og rekruttering
810 Beskrivelse av PR og informasjonsarbeidet.
– Hvordan rekruttere nye medlemmer/utøvere.
900 Sosialt program – aktiviteter for medlemmene.
910 Klubbens program for aktiviteter for medlemmene ut over utøvelse av
luftsport.
a) Medlemsmøter
b) Temakvelder (faglige eller av underholdene karakter)
c) Konkurranser
d) Utflukter og leire