Lov for Gardermoen Seilflyklubb

Lov for Gardermoen Seilflyklubb


Lov for Gardermoen Seilflyklubb (GSFK) stiftet 02.05.90. Vedtatt den 02.05.90 med senere endringer senest av 11.03.09. Godkjent av idrettsstyret den 09.12.09.

§ 1 Formål

GSFK’s formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). GSFK skal gjennom sin aktivitet fremme seilflyging i sikre og sunne former. Det skal arbeides for å rekruttere nye medlemmer til klubbens aktiviteter. Det skal planlegges og gjennomføres opplæring i seilflyging. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

GSFK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. GSFK er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus idrettskrets. GSFK er medlem av de(t) særforbund som GSFK’s årsmøte bestemmer. GSFK hører hjemme i Ullensaker kommune, og er medlem av Ullensaker idrettsråd. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder GSFK uavhengig av hva som måtte stå i GSFKs egen lov. Laget er tilsluttet Norges Luftsportsforbund.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde GSFK’s og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt GSFK’s lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i GSFK er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. GSFK plikter å føre elektronisk medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

For å ha stemmerett på GSFK’s møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ha betalt kontingent. Det pålegges det enkelte medlem å godtgjøre gyldig medlemskap. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møter i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i klubben. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfra NIFs lobv§2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov §2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i GSFK, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i GSFK. Medlemmer med kontrakt og medlemskap i GSFK kan derimot velges som representant til tin eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år kan av styret strykes som medlem i klubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 årskontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved stryking fra klubbens side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.Styret kan redusere et medlems kontingent.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. Alle former for godtgjørelse til tillitsvalgte eller til klubbens øvrige medlemmer skal på forhånd godkjennes av styret.

§ 7 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v i NIF og NIFs organisasjonsledd sla det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhol gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet

For GSFK’s tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr NIFs lov § 2-7.

§ 9 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 10 Årsmøte

GSFK’s høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år forut for NLF’s ting, dog senest 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle GSFK’s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minmumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Det skal skrives referat fra årsmøtet. Årsmøtereferater skal arkiveres i en samlet protokoll.

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvist det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller ikke inneholder det antall det skal stemmer over, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer, Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er der ved omvalg stemmelikehet, avgjøres valget ved lodddtrekning.

§ 13 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent (er), sekretær (er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppemålsetninger
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta klubbens budsjett
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 2 Styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr § 13 pkt 9
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner GSFK er tilsluttet, gis det fullmakt til valgt styre om at disse utpekes av og blant styret.
  6. Valgkomité, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Leder og nestleder velges for 2 år av gangen, øvrige medlemmer velges for 1 år. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmene til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmerne samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11. Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet, Idrettsstyret kan gis dispensasjon.

§ 14 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Saksliste og nødvendig saksdokumentasjon skal følge innkallingen.

§ 15 Styret

GSFK ledes av styret som er GSFK’s høyeste myndighet mellom årsmøtene.Styret skal:

 1. .Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. .Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 3. .Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 4. .Representere klubben utad
 5. .Oppnevne ansvarlig hovedinstruktør/skolesjef og andre fagansvarlige i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Alle styremøter skal refereres. Alle styremøtereferater skal arkiveres. Styret skal utarbeide og ajourholde et sett med administrative og operative rutiner for drift av klubben. Styrets leder og ett styremedlem/nestleder tegner klubben.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

Klubben skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styre, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. GSFK’s årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. § 18 kan ikke endres. Lovendring gjort av idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av GSFK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av GSFK. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av GSFK tilfaller GSFK’s eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved konkurs anses klubben som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.