Teori til seilflysertifikat

For å ta seiflysertifikat (SPL) må du bestå praktiske og teoretiske prøver.

Pensum finner du i boka “Den store seiflyboken”, det er i tillegg utarbeidet et kompendie: “Fraseologi for seilflygere

Pensum er ulikt inndelt etter henholdsvis fagtema og en praktisk tilnærming, oversikten nedenfor viser hvor du finner relevant teori til de ulike fagområdene. Pensumlista kan lastes ned på denne linken. Kapittel 9 “Forkortelser og begreper er felles for alle teorideler”.

I oversikten nedenfor er hvert fagtema koblet til en egen informasjonsside.

Teorikvelder som er planlagt er listet her

Ingen Arrangementer

Generell informasjon

Informasjon som ikke er prøvepensum.

KapittelInnholdSide
1.1Hvordan boken er bygget opp2
1.2Introduksjon til flyging – en kjapp innføring i historien2
1.2.1Du store verden2
1.2.2Norsk luftfart5

Luftfartsrett før første solo

Air law before first solo er en tentamen som skal være bestått i TMS, samt at øvrige kvalifikasjonskrav er oppnådd. Før solo er det også en praktisk solo utsjekk.

KapittelInnholdSide
2.3.1Alder og legeattest11
SERA.3105Laveste tillatte flygehøyde / SERA.5005 f) Visuelle flygeregler64
SERA.3130Akroflyging («aerobatic flight»)65
SERA.3145Forbudsområder og restriksjonsområder66
SERA.3201til SERA.3210 Unngåelse av kollisjoner / vikepliktsregler66
SERA.3225Drift på og i nærheten av en flyplass69
Egnevikepliktsregler under seilflyaktivitet70

Luftfartsrett

KapittelInnholdSide
2.1Organisering av norsk luftfart3
2.1.1Lufttrafikktjeneste og statlig lufthavnrett4
2.1.2Luftfartsmyndigheter4
2.1.3Andre flyplasseiere5
2.1.4Ervervsmessig og ikke-ervervsmessig luftfart5
2.2Hvilket regelverk følger vi i Norge?8
2.2.1Chicago-konvensjonen og International Civil Aviation Organisation9
2.2.2Det europeiske flysikkerhetsbyrået – EASA og europeisk regelverk10
2.3Sertifikater og medisinske krav11
2.3.1Alder og legeattest11
2.3.2Utdanning og sertifikatkrav12
2.3.2.1Teoretisk utdanning12
2.3.2.2Praktisk utdanning13
2.3.2.3Teori- og ferdighetsprøve13
2.3.2.4Gyldighetsperioder, privilegier og krav til periodisk trening14
2.3.2.5Kreditt16
2.3.2.6Krav for å ta med passasjer16
2.3.2.7Språkferdigheter og flytelefonirettighet17
2.3.2.8Aldersgrenser17
2.3.2.9Tilbakekalling, suspendering og begrensninger17
2.4.5.2Flyinformasjonstjenesten («AIS – Aeronautical Information Service»)59
2.4.5.2.1Jernbanetid, tidssystem og sommertid / vintertid60
2.4.5.3Lufttrafikktjenesten («ATS – Air Traffic Services»)61
2.4.5.4ATS Luftrom og beskrivelse63
2.4.5.4.1Klasser luftrom63
2.4.5.4.2Luftrom for luftsportsaktiviteter65
2.4.5.4.3Fare- og restriksjonsområder, militære øvelses- og treningsområde66
2.4.7.3.4Seilflyets utrustning75
2.4.7.3.4.1Instrumenter (SAO.IDE.105)75
2.4.7.3.4.2Seter og sikkerhetsbelter79
2.4.7.3.4.3Oksygen (SAO.OP.150) (SAO.IDE.115)80
2.4.7.3.4.4Flyging over vann (SAO.IDE.120)80
2.4.7.3.4.5Overlevelsesutstyr (SAO.IDE.125)81
2.4.7.3.4.6Radioutstyr (SAO.IDE.130)81
2.4.7.3.4.7Transponderutstyr (SAO.IDE.135)81
3.1Flyplass eller flystripe?2
3.1.1Flyside og landside3
3.1.2Bruk av landingsplassen6
3.1.3Redningsutstyr og beredskap6
3.1.4Ferdsel7
3.2Operativt seilflypersonell7
3.6.2Daglig inspeksjon, luftdyktighet og dokumenter35
3.7Seilflyets registrering39
6.9Søk- og redningstjenesten («SAR – Search and Rescue»)59
6.9.1Varsling og rapportering av ulykker og uhell60
6.10SERA – Standardised European Rules of the Air63
6.10.1Generelt63
6.10.2Fellesregler i SERA (et utdrag)63
SERA.2001Virkeområde63
SERA.2010Ansvar63
SERA.2015Fartøysjefens myndighet om bord et luftfartøy63
SERA.2020Problematisk bruk av psykoaktive stoffer64
SERA.3105Laveste tillatte flygehøyde / SERA.5005 f) Visuelle flygeregler64
SERA.3115Nedkasting og sprøyting fra luftfartøy64
SERA.3120Slepeflyging64
SERA.3130Akroflyging («aerobatic flight»)65
SERA.3145Forbudsområder og restriksjonsområder66
SERA.3201til SERA.3210 Unngåelse av kollisjoner / vikepliktsregler66
SERA.3225Drift på og i nærheten av en flyplass69
Egne vikepliktsregler under seilflyaktivitet70
6.10.3Regler som gjelder for VFR-flyvninger71
SERA.5001VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer71
SERA.5005og 5010 Visuelle flygeregler72
SERA.4001til SERA 4020 og SERA.8020 Reiseplan72
7.7Skilting og signaler på en flyplass29
7.8Lyssignal til trafikk i nærheten av en flyplass (lokaltrafikk)32

Menneskets yteevne

KapittelInnholdSide
2.4.7.3.4.8Personlig utrustning82
2.4.7.4Helse og egen fysisk og psykiske form – Er vi luftdyktige?83
2.4.7.4.1I = Illness (sykdom)84
2.4.7.4.2M = Medication (medisinbruk)84
2.4.7.4.3S = stress86
2.4.7.4.4A = alcohol87
2.4.7.4.5F = fatigue (utmattelse)89
2.4.7.4.6E = eating / (spising)90
2.4.7.5Dykking og flyging90
4.1Generelt3
4.2Kroppens døgnrytme og søvn3
4.3Personlig hygiene og fysisk form – problemområder4
4.3.1Mage- og tannproblemer4
4.3.2Overvekt og trening5
4.3.3Mathygiene5
4.3.4Ernæring5
4.3.5Giftige gasser og stoffer6
4.4Å gjøre feil6
4.4.1Hvordan vi oppfører oss8
4.4.2Type oppførsel og de feil vi gjør8
4.4.3Forklaringsmodeller og konsekvenser9
4.4.3.1Mellom liv og liv («liveware-liveware»)11
4.4.3.2Mellom liv og programvare («liveware-software»)11
4.4.3.3Mellom liv og maskinvare («liveware-hardware»)12
4.4.3.4Mellom liv og miljø («liveware-environment»)12
4.4.3.5Konsekvenser12
4.4.4Feilhåndtering («error management»)14
4.5Sjekklister, hukommelse og læring16
4.5.1Generelt16
4.5.2Sensorisk hukommelse17
4.5.3Korttidshukommelse (STM)18
4.5.4Langtidshukommelse (LTM)18
4.5.5Læring19
4.6.2.2.3Oksygenutstyr og bruk – faren for hypoksi30
6.5Flymedisinske faktorer28
6.5.1G-påvirkning28
6.5.2Symptomer og farer ved positiv Gz30
6.5.3Symptomer og farer ved negativ Gz30
6.5.2Puste og åndedrett, kroppens metabolisme32
6.5.3Nervesystemet34
6.5.4Hypoksi35
6.5.5Hyperventilasjon36
6.5.6Dehydrering og heteslag38
6.5.6.1Dehydrering38
6.5.6.2Heteslag38
6.5.7Flyging i lave temperaturer39
6.5.8Sammenligning symptomer40
6.5.9Sanseillusjoner40
6.5.9.1Visuelle illusjoner41
6.5.9.2Spatial desorientering41
6.7Stress og mental belastning51
6.7.1Innledning51
6.7.2Hva er stress52
6.7,2Faktorer som setter i gang kroppens stress-mekanismer («arousal»)53
6.7.3Symptomer på stress54
6.7.4Forebygging og håndtering55
6.11Øyet og utkikk75
6.11.1Øyet75
6.11.1.1Den blinde flekken77
6.11.1.2Fargesyn og fargeblindhet78
6.11.1.3Samsyn og synsskarphet78
6.11.1.4Tilpassing til forskjellige lysforhold79
6.11.2Utkikk79
6.12Fartøysjefens ansvar og flygerskjønn80
7.3Visuelle illusjoner og situasjonsforståelse11
7.4Problemer med trykkutjevning under nedstigning15
7.4.1Forkjølelse15
7.4.2Trykkutjevning15

Meteorologi

KapittelInnholdSide
2.4.2Grunnleggende meteorologi19
2.4.2.1Luften som omgir oss og dens egenskaper19
2.4.2.2Noen viktige begreper20
2.4.2.3Vanndampen og dens kretsløp21
2.4.2.4Tilførsel av varme, luftens stabilitet23
2.4.2.5Stabilitetsforhold og oppvarming24
2.4.2.6Solstråling25
2.4.2.7Varmeledning og varmestråling26
2.4.2.8Temperaturvariasjoner26
2.4.3.Værsystemer, luftmasser og vind27
2.4.3.1Luftmasser27
2.4.3.2Flyværet i varmluft28
2.4.3.2.1Maritim og kontinental varmluft28
2.4.3.3Flyværet i kaldluft29
2.4.3.3.1Maritim og kontinental kaldluft29
2.4.3.4Fronter30
2.4.3.4.1Varmfront32
2.4.3.4.2Kaldfront32
2.4.3.4.3Stasjonær front33
2.4.3.4.4Okkludert front33
2.4.3.4.5Grensen mellom de to luftmassene34
2.4.3.4.6Lufttrykk og vind34
2.4.3.4.7Temperatur og duggpunkt35
2.4.3.4.8Terrengets innvirkning36
2.4.3.5Vind36
2.4.3.5.1Corioliskraften37
2.4.3.5.2Friksjonslaget37
2.4.3.5.3Lokale vinder38
2.4.4Termodynamiske diagrammer – oppstigningskurver42
2.4.4.1Oppstigningskurve42
2.4.5Luftfartens tjenester og luftrom46
2.4.5.1Flyværtjenesten46
2.4.5.1.1METAR47
2.4.5.1.2TAF47
2.4.5.1.3IGA-varsel47
2.4.5.1.4SIGMET og AIRMET48
2.4.5.1.5Vind og trykkmønstre på bakkekart eller synoptisk værkart («surface analysis»)50
2.4.5.1.6Meteorologiske koder og forkortelser og bruk av disse51
2.4.5.1.6.1Innledning51
2.4.5.1.6.2Vær og vind i METAR og TAF52
2.4.5.1.6.3Vær og vind i IGA-varsel55
2.4.5.1.6.4Værforhold i SIGMET og AIRMET56
2.4.5.1.6.5Sammenligning av meldingstyper58
5.5Hva er en sky?43
5.5.1Klassifisering av skyer44
5.5.1.1Høye skyer med skybase over 6000 meter45
5.5.1.2Mellomhøye skyer med skybase over ca. 2000 meter47
5.5.1.3Lave skyer med skybase under ca. 2000 meter50
5.5.1.4Skyer som går gjennom flere høydetrinn52
5.5.1.4.1Regnskylag og snøskylag («Ns – Nimbostratus»)52
5.5.1.4.2Haugskyer («Cu / TCu – Cumulus / Towering Cumulus»)52
5.5.1.4.3Bygeskyer («Cb – Cumulonimbus»)53
5.5.2Daglig variasjon55
7.2Vindforhold6
7.2.1Vindskjær6
7.2.2Gust front, regn og regnbyger7
7.2.3Frontskjær9
7.2.4Sterke og variable vinder9
7.2.5Cumulus med høy base9
7.2.6Vindskygge9
7.2.7Fjell og fjordarmer10

Kommunikasjon

KapittelInnholdSide
2.4.5.5Telekommunikasjonstjenesten / luftfartens samband66
4.6.3Flyradio og talekommunikasjon34
4.6.3.1Hva er en radiobølge? Noen begreper35
4.6.3.2Hva er en flyradio og hvordan bruker vi den?38
4.6.3.3Sendeteknikk39
4.6.3.4Fonetisk alfabet – standard fraseologi40
4.6.3.5Kalling og meldinger41
4.6.3.6Prøvesendinger44
4.6.3.7Radiofeil («lost communication procedure»)45
6.8Flytelefoniprosedyrer og bruk av transponder56
6.8.1Nød- og il-samband56
6.8.2Nød- og hastesignaler57
6.8.3Bruk av transponder (XPDR – Transponder)58
Kapittel 8Flytelefoni
16.1Sending, kontroll og uttale av sifre1
16.1.1Alle siffergrupper1
16.1.2Alle siffergrupper som inneholder hele hundretall og hele tusentall1
16.1.3Kombinasjon av tusentall og hele hundretall1
16.1.4Siffergrupper som inneholder desimaltegn1
16.1.5Bruk av flygenivå1
16.1.6Sending av klokkeslett1
16.1.7Lese tilbake siffer1
16.1.8Lese tilbake frekvenser ved forskjellig kanalseparasjon2
16.2Prøvesendinger2
16.3Sendeteknikk2
16.3.1Skrevne meldinger2
16.3.2Generell sendeteknikk3
16.4Kallesignal for luftfartsstasjoner på radiotelefoni3
16.5Kallesignal for luftfartøy3
16.6Radiofraseologi, generell4
16.7Meldinger som ikke skal sendes over radiotelefoni9

Flygeprinsipper for seilfly

KapittelInnholdSide
5.1Bernoulli og Newton, løft og luftstrøm2
5.1.1Vinge eller profil?3
5.1.2Relativ (vind) luftstrøm og angrepsvinkel4
5.1.3Profil, strømlinjemønster og fordeling av trykk5
5.1.4Vinge, form og areal7
5.1.4.1Elliptiske vinger9
5.1.4.2Rektangulære vinger9
5.1.4.3Vinger som smaler av («tapered wings»)10
5.1.4.4Vinger som er pilformet forover («swept forward wings»)10
5.1.5Faktorer som påvirker løftet10
5.1.6Kreftene løft, motstand, trekk-kraft og vekt11
5.1.6.1Løft12
5.1.6.2Vekt og trekk-kraft12
5.1.6.3Motstand13
5.1.6.4Indusert motstand16
6.1.4Tre akser og stabilitet5
6.1.4.2Lengdestabilitet («longitudinal stability»)9
6.1.4.3Tverrstabilitet («lateral stability»)9
6.1.4.4Retningsstabilitet («directional stability»)10
6.1.4.4Flygerinduserte svingninger12
6.2Angrepsvinkel og steiling13
6.3Øvelser14
6.3.1Flyging rett frem med sideror, balanseror og høyderor14
6.3.2Siderorets og høyderorets virkning ved forskjellig krengning16
6.3.3Sving og krefter som virker i denne17
6.3.4Steilinger21
6.3.4.1Steiling uten at nesen dropper22
6.3.4.2Steiling med nesedropp22
6.3.4.3Steiling med vingedropp (men uten at nesen dropper)22
6.3.4.4Steiling med luftbremser ute (men uten at nesen dropper)22
6.3.4.5Steiling i sving (men uten at nesen dropper)23
6.3.5Spinn24
6.4Hastigheter og begrensninger27
6.4.1Flutter27
6.4.2Lastfaktor28

Driftsprosedyrer for seilfly

KapittelInnholdSide
2.4Før vi flyr18
2.4.1Standardisering18
5.2Flyslepet22
5.2.1Generelt22
5.2.2Avgangssjekk22
5.3Signaler24
5.3.1Signaler før og under avgang24
5.3.2Signaler under flyging25
5.4Avgang28
5.4.1Vindforhold28
5.4.2Bakkeeffekt29
5.4.3Avgang i slep30
5.4.4Utkopling fra slepet37
5.4.5Bruk av feil teknikk i slepet og nødprosedyrer39
5.4.5.1Generelt39
5.4.5.2Unormale og nødsituasjoner i slepet39
6.1Vi gir høyde og får fart3
6.1.1Løft over en åskam eller et fjell («ridge lift») («slope soaring»)3
6.1.2Termikk («thermal lift»)3
6.1.3Bølgeflyging («wave soaring»)5
6.6Nød- og unormale situasjoner43
6.6.2Høydemåler43
6.6.3Stigefartsmåler / variometer44
6.6.4Fartsmåler44
6.6.5Cockpitdeksel (canopy)46
6.6.6Feil på ror46
6.6.7Utelanding46
6.6.8Nødutsprang49
7.5Landingsrunden17
7.5.1Nedstigningsområde – medvindslegg18
7.5.2Landingssjekk19
7.5.3Nøkkelpunktet («low key point)»20
7.5.4Diagonallegg og baselegg20
7.5.5Finalen20
7.6Landing24
7.6.1Utflatingsfasen24
7.6.2Settingspunktet25
7.6.3Utrulling etter landing25
7.6.4Merkelandinger25
7.6.5Kortbanelandinger25
7.6.7Landing over hinder26
7.6.8Sidevindslandinger26
7.6.8.1Krabbemetoden («crab method»)26
7.6.8.2Sideglidning eller «lav-ving teknikk»26
7.6.8Standard parkeringsprosedyre28

Planlegging og gjennomføring av flyginger for seilfly

KapittelInnholdSide
2.4.6Flykart69
2.4.7Planlegging72
2.4.7.1Generelt72
2.4.7.2SERA73
2.4.7.3Operativt regelverk («Del-SAO – Sailplane operations»)73
2.4.7.3.2Bruk av landingsplasser (SAO.OP.110)74
2.4.7.3.3Forberedelse (SAO.OP.120 og 135)74
3.4Masse og balanse – begrensninger26
3.4.1Begreper26
3.4.2Tyngdepunktets plassering og begrensninger27
3.5Ytelser – muligheter og begrensninger30
3.5.1Tetthetshøyde30
3.5.2Vind30
3.5.3Seilflyets masse32
3.5.4Utforming og vedlikehold32
5.1.7Glideforhold og hastighetspolar19
7.1Nedstigning3
7.5.6Finaleglidning22

Generelle kunnskaper om luftfartøy som gjelder seilfly

KapittelInnholdSide
3.3Seilflyets oppbygging, materialer og stresstoleranse9
3.3.1Flykroppen («fuselage»)9
3.3.2Vinger11
3.3.3Haleparti («empennage»)13
3.3.4Kontrollflater15
3.3.4.1Hjelperor18
3.3.4.1.1Trimror18
3.3.4.2Flaps19
3.3.4.3Spoilers og luftbremse («speed/air brakes»)20
3.3.5Understell20
3.3.6Schleicher ASK 21 – skolefly21
3.3.7Materialer og stresstoleranse22
3.3.7.1Metaller23
3.3.7.2Tre23
3.3.7.3Gummi24
3.3.7.4Plast24
3.3.7.5Komposittmateriale24
3.3.7.5.1Fordeler og ulemper med kompositt25
3.6Montering av seilflyet – daglig inspeksjon32
3.6.1Montering32
3.6.2Daglig inspeksjon, luftdyktighet og dokumenter35
4.6Daglig inspeksjon – utstyr ombord20
4.6.1Vi sjekker cockpit20
4.6.1.1Interiør og utstyr20
4.6.1.2Instrumentpanel og spaker / håndtak forsete24
4.6.1.3Instrumentpanel og spaker / håndtak baksete25
4.6.1.4Vi setter oss i setene26
4.6.2Vi gjør oss kjent med seilflyets spaker, håndtak og utstyr27
4.6.2.1Spaker og håndtak27
4.6.2.2Utstyr28
4.6.2.2.1Fallskjerm / redningsskjerm28
4.6.2.2.Førstehjelpsutstyr29
4.6.4Vi gjør oss kjent med seilflyets instrumenter46
4.6.4.1Generelt46
4.6.4.2Pitot-statiske flyinstrumenter46
4.6.4.2.2Fartsmåler48
4.6.4.2.3Høydemåler52
4.6.4.2.4Variometer58
4.6.4.2.4.1Variometer med kapasitetskolbe59
4.6.4.2.4.2Variometer med kapasitetskolbe, membran og kapillærrør60
4.6.4.2.4.3Elektriske variometre60
4.6.4.3Instrumenter som viser seilflyets stilling i luften62
4.6.4.3.1Ulltråd62
4.6.4.3.2Inklinometer62
4.6.4.3.3Gyroinstrumenter64
4.6.4.4.2G-måler72
4.6.4.4.3FLARM73

Navigasjon for seilfly

KapittelInnholdSide
2.4.6Flykart69
4.6.4.4Operative- og navigasjonsinstrumenter67
4.6.4.4.1Kompass og kompassfeil67
4.7Grunnleggende navigasjon74
4.7.1Jordkloden74
4.7.1.1Jordens koordinatsystem75
4.7.1.2Bestemme tid76
4.7.1.3Finne retning76
4.7.1.4Finne hastighet over bakken80
4.7.1.5Peilinger («bearings»)81
4.7.1.6GNSS – Global navigation satellite systems82
4.7.1.6.1Segmenter82
4.7.1.6.2Nøyaktighet82
4.7.1.6.3RAIM82
4.7.1.6.4GPS signalfeil82
4.7.1.6.5Brukerfeil83

Teoriprøve for vinsjutsjekk

Generelle kunnskaper om luftfartøy som gjelder seilfly. Tillegg TMG.